Jonge Onderzoekersdag 9 / Young Researchers Day 9

Jonge Onderzoekersdag 9 / Young Researchers Day 9

Uitnodiging Jonge Onderzoekersdag 9

Woensdag 29 mei 2019, Sociale Faculteit, KU Leuven, België

Voor wie?

Jonge onderzoekers (phd’s, post-docs, projectmedewerkers) met een project op het brede terrein van sociaal beleid en sociaal werk. Zij komen uit verschillende disciplines, zoals economie, sociologie, psychologie, rechten, politieke wetenschappen, bestuurs- en beleidswetenschappen, filosofie, sociaal werk, sociale pedagogie …

Wat?

Zij presenteren hun onderzoeksprojecten, – ideeën, – papers, en bediscussiëren die onderling.

Waarom?

ESPAnet NL-VL wil jonge onderzoekers een ontmoetingsmogelijkheid bieden, met als doelen:

 • kennisnemen van verschillende perspectieven op sociale vraagstukken, en van sociaal beleid- en interventiepraktijken
 • faciliteren van het opbouwen van professioneel sociaal kapitaal
 • inspiratie opdoen vanuit confrontaties van ideeën en onderzoekspraktijken
 • verbreden van de kijk op het eigen project
 • uitwisselen van suggesties voor verbetering van projecten en papers
 • opbouwen van ervaring met academische presentatie en discussie
 • ervaren van inbedding in een sociaal beleid/sociaal werk onderzoekersgemeenschap

Kosten?

We vragen een bijdrage van 25,- euro om te voorzien in koffie/thee/water en een broodjes lunch.

Promotoren/Begeleiders ook van harte welkom!

Ook de promotoren/begeleiders van jonge onderzoekers worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zij kunnen tijdens de sessies uiteraard mee denken en praten om zo hun gewaardeerde expertise in te brengen, maar er worden van hen verder geen bijzondere taken verwacht. Stuur a.u.b. een mail naar Joy Schols (joy.schols@kuleuven.be) als je wil deelnemen.

Organisatie

De ESPAnet NL-VL Jonge Onderzoekersdag 2019 wordt georganiseerd door het Team Social Policy and Social Work van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven (zie: www.spsw.be). Contactpersoon is Joy Schols (phD): joy.schols@kuleuven.be

Voertaal

De voertaal van de Jonge Onderzoekersdag is Engels. Papers en abstracts moeten in het Engels geschreven zijn. De presentaties en discussies zijn eveneens in het Engels.

B en M Best Paper Prijs

Net als voorgaande jaren kunnen papers dit jaar genomineerd worden voor de ESPAnet NL-VL B en M Best Paper Prijs.

Voor het programma overzicht, klik hier.
Voor een overzicht van de paper sessies, klik hier.
Voor praktische informatie, klik hier.


Young Researchers Day 9

Invitation Young Researchers Day 9

Wednesday 29 May 2019, Social Faculty, KU Leuven, Belgium

Who?

Young researchers (PhD’s, post-docs, project workers) with a project in the broad field of social policy and social work. Applicants can have a background in different disciplines, as economics, sociology, psychology, law, political science, public administration/policy studies, philosophy, social work, social pedagogy, …

What?

Participants present and discuss their research projects, – ideas, – papers.

Why?

ESPAnet NL-VL wants to offer young researchers an occasion to meet. This can serve multiple objectives:

 • learning about different perspectives on social problems and related social policies and intervention practices
 • establish and further develop professional social capital 
 • get inspiration from the confrontation of research ideas and practices
 • broaden the perspective on one’s project
 • exchange of suggestions for improvement of projects and papers
 • add to experience with academic presentation and  discussion
 • experience embeddedness in the academic community of social policy and social work researchers

Costs?

We will ask a contribution of 25,- euro to provide for beverages throughout the day and a sandwich lunch.

Supervisors are welcome!

Supervisors of young researchers are most welcome to participate in the day. They can join in with their expertise in discussions, but no other special tasks are expected from them. If you want to participate and contribute, please send an e-mail to Joy Schols (joy.schols@kuleuven.be).

Organisation

The ESPAnet NL-VL Young Researchers Day 2019 is organised by the Team Social Policy and Social Work of the Faculty of Social Sciences of KU Leuven (see: www.spsw.be). Contact person is Joy Schols (phD): joy.schols@kuleuven.be

Language

Texts should be written in English. Presentations and discussions are in English.

B and M Best Paper Price

Just like in previous years, papers can be nominated this year for the ESPAnet NL-VL B and M Best Paper Price.

For an overview of the program, click here.
For an overview of the paper sessions, please click here.
For practical information, please click here.