Justice in Social Policy and Social Work in the Low Countries

Justice in Social Policy and Social Work in the Low Countries

Please scroll down for the English version.

Uitnodiging ESPAnetNL-VL Afscheidsconferentie prof. dr. Trudie Knijn

Donderdag 14 mei 2020, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Nederland

Voor wie?

Junior (aio’s, postdocs) en senior onderzoekers van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten uit verschillende disciplines (beleidswetenschappen, economie, sociologie, psychologie, rechten, politieke wetenschappen, filosofie, sociaal werk, sociale pedagogie …)

Wat?

De onderzoekers presenteren hun onderzoeksprojecten en bevindingen in de vorm van papers, krijgen feedback van de sessie coördinatoren en de collega’s en bediscussiëren die onderling.

Waarom?

Rechtvaardigheid en gerechtigheid zijn thema’s die veel onderzoekers naar sociaal beleid en interventiepraktijken inspireren maar die zelden worden geëxpliciteerd. Deze ESPAnet NL-VL conferentie biedt daarvoor de gelegenheid.

Voor junior en senior onderzoekers

Zowel junior als senior onderzoekers worden uitdrukkelijk uitgenodigd om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan deze conferentie. Voor junior onderzoekers biedt de conferentie de mogelijkheid:

  • kennis te nemen van verschillende perspectieven op sociale vraagstukken, en van sociaal beleid- en interventiepraktijken;
  • professionele netwerken op te bouwen;
  • inspiratie op te doen vanuit confrontaties van ideeën en onderzoekspraktijken;
  • verbreden van de kijk op het eigen project;
  • uitwisselen van suggesties voor verbetering van projecten en papers.

Senior onderzoekers kunnen met hun bijdrage op basis van ervaring en expertise junior onderzoekers inspireren en het eigen onderzoek van constructief kritisch commentaar te laten voorzien.

Kosten?

We vragen een bijdrage van 25,- euro om niet alleen de geest maar ook het lichaam te verrijken (de lunch is inbegrepen).

Organisatie

De ESPAnet NL-VL Conferentie 2020 over Justice in Social Policy and Social Work wordt georganiseerd door het departement Interdisciplinary Social Science (ISS) van de Universiteit Utrecht. Het organisatieteam bestaat uit Marit Hopman (bureau KinderOmbudsman), Marcel Hoogenboom, Mara Yerkes en Trudie Knijn (allen ISS, Universiteit Utrecht), in samenwerking met collega’s van verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. Contactpersoon is Marianne Geelhoed (ESPAnet-NL-VL2020@uu.nl).

Voertaal

De voertaal van de ESPAnetNL-VL Conferentie is Engels. Papers en abstracts moeten in het Engels geschreven zijn. De presentaties en discussies zijn eveneens in het Engels.

Programma, sessies en abstracts

Het conferentieprogramma bestaat uit 9 paper sessies in 3 streams, een gastlezing door prof. dr. Koen Hermans, Universiteit van Antwerpen, België, een reactie daarop door prof. dr. Leila Patel, Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika, en de afscheidslezing door Prof. dr. Trudie Knijn (Universiteit Utrecht). Abstracts voor de sessies van 400-500 woorden, kunnen worden ingediend tot uiterlijk 20 december 2019 bij Marianne Geelhoed ESPAnet-NL-VL2020@uu.nl.

Voor het programma overzicht en de paper sessies, klik hier.
Voor praktische informatie en registratieformulier, klik hier.


Justice in Social Policy and Social Work in the Low Countries

Invitation ESPAnetNL-VL Farewell Conference prof. dr. Trudie Knijn

Thursday 14 May 2020, Utrecht University Hall, the Netherlands

Who?

Junior researchers (PhD’s, post-docs, project workers) and senior researchers from universities, universities of applied sciences and research institutes with various disciplinary expertise (social policy, public administration, economics, sociology, psychology, law, political science, philosophy, social work, social pedagogics …)

What?

Participants present their research projects and findings (based on a paper), get feedback from the stream coordinators, peers and colleagues, and discuss these findings in relation to the stream topic.

Why?

Justice and fairness inspire many researchers in the field of social policy and social work but are hardly discussed explicitly. This ESPAnet NL-VL conference offers the opportunity to explicitly reflect upon and discuss justice and fairness in these fields with junior and senior researchers.

For junior and senior researchers

Junior and senior researchers are explicitly invited to participate in and contribute to the conference. It offers junior researchers the opportunity to:

  • learn about different perspectives on social problems and related social policies and intervention practices;
  • establish and further develop professional networks;
  • get inspired by the confrontation of research ideas and practices;
  • broaden the perspective on their research;
  • exchange suggestions for improving projects and papers.

Senior researchers can use their experience and expertise to inspire junior researchers and receive critical constructive feedback on their own research.

Costs?

There is a small registration fee of 25 euros to cover catering and administrative fees.

Organisation

The ESPAnet NL-VL Conference 2020 on Justice in Social Policy and Social Work is organised by the department of Interdisciplinary Social Science (ISS) of Utrecht University. Marit Hopman (The Netherlands Children Ombudsman), Marcel Hoogenboom, Mara Yerkes and Trudie Knijn (all ISS, Utrecht University) will organise the conference in cooperation with colleagues from several universities, universities of applied sciences and research institutes. Contact person is Marianne Geelhoed (ESPAnet-NL-VL2020@uu.nl)

Language

Abstracts and papers should be written in English. Presentations and discussions are in English.

Programme, streams and abstracts submission

The conference programme contains 9 paper sessions across 3 streams. In addition, the conference programme includes a guest lecture by Prof. dr. Koen Hermans, University of Antwerp, Belgium, with a reaction by Prof. dr. Leila Patel, University of Johannesburg, South Africa. The conference will close with the farewell lecture of Prof. dr. Trudie Knijn (Utrecht University). Abstracts for the stream sessions of 400-500 words can be submitted till 20 December 2019 to Marianne Geelhoed (ESPAnet-NL-VL2020@uu.nl).

For an overview of the program and the paper sessions, click here.
For practical information and registration form please click here.